layer

Regulamin

Poznawaj bogactwo muzyki w portalu internetowym PrzestrzenMuzyki.pl przez playlisty naszych przewodników i słuchaczy serwisu tworzone w Spotify, Tidal, YouTube, SoundCloud, MixCloud, Deezer, Apple Music lub Amazon Music.

Regulamin

Serwisu internetowego www.PrzestrzenMuzyki.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.PrzestrzenMuzyki.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez Stanisława Trzcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: BA Booking Agency Stanisław Trzciński, z siedzibą w Warszawie, NIP 525-138-20-42, REGON 013018352, poczta elektroniczna: kontakt@przestrzenmuzyki.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych jest Stanisław Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BA Booking Agency Stanisław Trzciński, z siedzibą w Warszawie, NIP 525-138-20-42, REGON 013018352, poczta elektroniczna: kontakt@przestrzenmuzyki.pl Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 6 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

§ 2

Definicje

a) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.PrzestrzenMuzyki.pl

b) Usługodawca – Stanisław Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BA Booking Agency Stanisław Trzciński

c) Produkt – treści zaprezentowane na serwisie PrzestrzenMuzyki.pl

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z Produktu.

f) Treści - playlisty muzyczne i inne materiały multimedialne np. linki do koncertów, newsy itp. – w szczególności udostępnione w ramach Produktu poprzez linki do platform internetowych, takich jak Spotify, YouTube, Tidal, Soundcloud i innych.

§ 3

Przedmiot Umowy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego. 

§ 4

Korzystanie z Produktu

1. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Produktu.

2. W ramach Produktu przewodnicy Przestrzeni Muzyki, w tym także sam Serwis, prezentują playlisty muzyczne i inne materiały multimedialne np. linki do koncertów, newsy itp. (zwane dalej „Treściami”), które zostały zgormadzone w Serwisie oraz są na nim udostępnione w celu odsłuchiwania przez Klientów.

3. Wszystkie ww. Treści, prezentowane w ramach Produktu, podlegają pełnej ochronie licencyjnej – w ramach praw autorskich, wykonawczych i producenckich będących w dyspozycji właścicieli tych Treści, i nie mogą być one naruszane przez Klienta. Usługodawca nie zarabia na udostępnianiu Treści do odsłuchu przez Klientów.

4. Treści, które są udostępnione w ramach Produktu poprzez linki do platform internetowych, takich jak Spotify, YouTube, Tidal, Soundcloud i innych, podlegają regulaminom tych platform. Korzystanie przez Klienta z Serwisu nie zwalnia go z odpowiedzialności i obowiązku przestrzegania takich regulaminów podmiotów trzecich.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w § 9 ust. 2.

6. Usługodawca umożliwia korzystanie z Produktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pełna usługa związana z ocenianiem i komentowaniem playlist w Serwisie, a także ewentualne tworzenie playlist własnego autorstwa w Serwisie, dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie pełnej usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

8. Klient ma obowiązek do przestrzegania zasad dobrych obyczajów w ramach treści umieszczanych w komentarzach w Serwisie. Ponadto jeden Klient może głosować like / dislike na dane playlisty muzyczne wyłącznie jeden raz ze swojego osobistego adresu IP. Klient nie może zarabiać na żadnych treściach obecnych w Serwisie. W przypadku złamania tych zasad, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania niestosownych komentarzy, korygowania głosowań, a w szczególnych przypadkach – do usuwania kont Klientów.

9. Wszystkie playlisty muzyczne stworzone przez Klienta w Serwisie, po zarejestrowaniu się do Serwisu i stworzeniu konta, stanowią własność Usługodawcy, ma on prawo do publikowania informacji medialnych i promowania takich playlist, jest jedynie zobowiązany do informowania o autorze playlisty, zaś Klient niniejszym wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich personaliów w związku z taką publikacją.

10. Jedynie decyzją Usługodawcy poszczególne playlisty muzyczne Klientów mogą, ale nie muszą być eksponowane w Serwisie np. poprzez uwzględnienie w pozycjach rekomendowanych, Top 10, aktualnościach itp. Usługodawca może, ale nie musi, uwzględniać działalności Klienta w prowadzonych statystykach dotyczących Serwisu.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarabiania na reklamach widocznych w ramach Serwisu, poprzez sponsoring Serwisu oraz poprzez pozyskiwanie inwestorów zaangażowanych w tworzenie Serwisu.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu, a także gamy dostępnych usług w ramach Produktu.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usług dotyczących Produktu w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług związanych z realizacją Umowy dotyczącej Produktu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: kontakt@przestrzenmuzyki.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 1 dnia do godz. 12:00 od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 

2. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta. 

§ 6

Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na playlistach muzycznych Klientów oraz przewodników Przestrzeni Muzyki, a także za naruszenie praw autorskich, wykonawczych bądź producenckich podczas umieszania danych Treści na platformach internetowych, które są prezentowane w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 roku.

Partnerzy

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.